Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2024

Torsdag den 25. januar 2024. hos KUC
Deltagere: 54 medlemmer, dirigent Jan Wegener Larsen

DAGSORDEN:

  • Valg af dirigent
  • Valg af to stemmetællere
  • Valg af formand
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  • Endelig vedtagelse af budgettet for 2023/24
  • Evt. Reetablering af Paradisbugten
  • Drøftelse af nye skolebåde til sejlerskolen
  • Drøftelse af, hvad medlemmerne ønsker at bestyrelsen skal arbejde med fremover og prioriteringen heraf.
  • Drøftelse af Vedtægtsændring

Bestyrelsen har desuden tilknyttet flere frivilligere, som står for forskellige udvalg og opgaver.

Den ekstraordinære generalforsamling var en følge af den ordinære den 26. november 2023, hvor en gruppe medlemmer opstillede modkandidater til nogle af den daværende bestyrelses kandidater. Det fik den siddende bestyrelse til at trække sig, og senere også formanden Mogens Hansen. Der blev valgt ny
bestyrelse, men skulle en ekstraordinær generalforsamling til med valg af ny formand.

Henning Schmidt fortalte om forløbet, at flere sejlere var begyndt at undre sig over manglende information
fra bestyrelsen. – Hvad sker der, tænkte vi, især da vi kunne læse i en anden klubs blad, at bestyrelsen af Kolding Baadelaug havde ændret holdning til Marina City uden at orientere medlemmerne. 80 procent af
medlemmerne havde ved en tidligere afstemning sagt nej til Marina City, men ja til en udvidet og moderniseret lystbådehavn med plads til sejlerne fra nord, men ikke boligerne og den tilhørende klapning.
Myndighederne har sendt Marina City projektet retur til kommunen, der skal genberegne og holde nye høringer. Ved at erklære sig ”neutrale” afskar den daværende bestyrelse sine medlemmer fra at reagere
samlet på en evt. ny proces, sagde Henning Schmidt.

Men også mangel på og for sen information om aktiviteter, og at den daværende bestyrelse ville udpege en ny kasserer uden om reglerne og uden at oplyse, at kassereren havde trukket sig, fordi han ikke var enig
med de andre i den neutrale holdning til Marina City.

Tom Toft orienterede om skolebådene, to L 23’ere, der trænger til udskiftning. Der har været set på muligheden for at købe erstatningsbåde, men generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at se videre
på mulighederne for nye eller brugte både, eller muligheden for evt. at benytte elevernes egne både eller købe sig ind hos instruktørerne, og fremlægge det til næste ordinære generalforsamling. De to nuværende både vil blive gjort sejlklare igen i år. Bestyrelsen vil også se på, om der kan søges fonde til hjælp til evt. nye
både.

Bestyrelsen efterlyser også instruktører, som har mod på den gode opgave at lære nye sejlere at begå sig
på vandet.

Tom Toft oplyste også at de to skure, bådelauget havde bygget til diverse materiel, og som har har måttet vige pladsen for byggeri, vil blive erstattet af noget andet. Det har man fået lovning på. Lige nu har havnen
stillet en container til rådighed.
Der var ros til de aktiviteter, klubben laver, og som er velbesøgte. Og også opfordring til at tænke i aktiviteter, der kan tiltrække unge mennesker.

Der blev også snakket evt. vedtægtsændringer f.eks. at sætte bestyrelsen ned til 5-7 medlemmer. Der var
god diskussion. Nogle mener 5-7 er for få, andre at det ville være fint nok, da det er svært at hverve folk til bestyrelsesarbejde, og nogle bestyrelser har elastisk system, hvor man selv vælger om det skal være f.eks. syv eller ni. Det arbejder bestyrelsen også videre på til næste generalforsamling. Ligesom man også ser på om klubhuset igen skal kunne lejes af medlemmerne. Det blev stoppet sidste år, fordi der var problemer
omkring rengøring før og efter, og fordi nogle medlemmer, der bor langt fra havnen var kede af at klubhuset måske var optaget. Det ser bestyrelsen også på igen.
Og så vil vi i det hele taget være åbne, lyttende, informerende og lægge alle referater også fra
bestyrelsesmøder mm op på Hjemmesiden, ligesom vi ellerede er blevet mere synlige også på facebook,
sagde Henning Schmidt.

Referat og billeder:

Gitte Stæhr Hansen

Kolding Baadelaug har fået NY FORMAND. Den konstituerede formand og næstformand, Henning Schmidt blev valgt med akklamation. Der var ingen modkandidater. Henning Schmidt er et yderst aktivt medlem, udfører meget frivilligt og praktisk arbejde for klubben, altid aktiv i sociale sammenhænge og sejler kapsejlads, så mange kender Henning, som takkede for valget

NYVALGT TIL BESTYRELSEN blev Henning Christensen og Gunnar Mejer Andersen

NYVALGT SOM SUPPLEANTER blev Lasse Qvist og Michael Schuh.

Bestyrelsen består nu af: Henning Schmidt (formand), Søren Hornbak (kasserer), Claus Munch Andersen
(webmaster), Peter Dollerup (broudvalg Paradisbugten), Tommy Berg Jensen, Tom Toft, Henning
Christensen, Gunnar Mejer Andersen og suppleanterne Lasse Quist og Michael Schuh, som også deltager i
bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen konstituerer sig senere.

Kasserer Søren Hornbak, som blev valgt ind igen på den ordinære generalforsamling, er tilbage på posten, og fremlagde budgettet for året. Det blev godkendt, og tallene kan ses hjemmesiden. Den største
enkeltpost er 90.000 kr. til re-etablering af broen i Paradisbugten , der blev ødelagt under stormfloden i oktober 2023.

Peter Dollerup fortalte om skaderne på Broen i Paradisbugten, og viste billeder. Broen blev totalt ødelagt af
stormfloden i oktober 2023. Det lykkedes frivillige at bjærge de fleste brofag, som nu opbevares i en hal sammen med den ellers nybyggede pavillion/terrasse, som stormfloden også rykkede rundt med. Snart tager arbejdsholdet fat på at se, hvor meget, der vil kunne genbruges. Peter Dollerup havde indhentet
tilbud på hvad en re-etablering ville koste, og det var ca. 400.000, som foreningen ikke har råd til. Men da broen er vigtig for medlemmerne vil en gruppe frivilligere med Peter Dollerup, Henning Schmidt og Tommy
Berg Jensen med flere selv genopbygge den. Og regner med, at det kan gøres for ca. 90.000 kr plus minus.

Når arbejdet med brofagene i hallen er færdigt, vil april måned blive afsat til at monteringen, hvor der også skal en pælebanker til. Der vil nok være brug for flere hænder til at få materialerne frem fra skoven ved teltpladsen til broområdet, og så vil broteam’et bede om hjælp. Og man håber, at den bliver rimeligt
klar til sejlsæsonen. Et medlem spurgte om man havde set på at fremtidssikre. Men i første omgang bliver det blot en reetablering, så sejlerne får deres faste weekend-holdepunkt igen.