Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen Kolding Bådelaug, der har hjemsted i Kolding Kommune, er stiftet den 20.10.1979. Foreningen er tilsluttet Dansk Sejlunion og underlagt dennes love og bestemmelser.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at samle bådejere og sejlsportsinteresserede i og omkring Kolding for med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til sejlsporten. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver bådejer eller sejlsportsinteresseret. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer kan ikke have båd liggende i Kolding Lystbådehavn, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

Æresmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen.

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens medlemsansvarlige/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

§ 6 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Et medlem, der er i kontingentrestance ud over 30 dage betragtes som udmeldt af Kolding Bådelaug. Genoptagelse i foreningen kan kun ske efter restancens indbetaling. Kontingentrestance, der medfører eksklusion, meddeles til Kolding Lystbådehavn.

Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance til Kolding Bådelaug eller nogen anden sejlklub under Kolding Lystbådehavn, kan optages som nyt medlem af Kolding Bådelaug, før restancen er indbetalt til Kolding Bådelaug eller anden respektiv klub under Kolding Lystbådehavn.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod Kolding Bådelaugs vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt, bortset fra i tilfælde af eksklusion som følge af kontingentrestance. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er Kolding Bådelaugs øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 15 år, der har været medlem af Kolding Bådelaug i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne i Kolding Bådelaugs medlemsblad Gasten og/eller Kolding Bådelaugs hjemmeside. Indkaldelsen suppleres med e-mail til de medlemmer, som har oplyst deres e-mail til Kolding Bådelaug.

Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes ved opslag i klubhuset og ved opslag på Kolding Bådelaugs hjemmeside. Dagsorden udsendes pr. e-mail til de medlemmer, som har oplyst deres e-mail til Kolding Bådelaug. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt eller via e-mail til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, skal disse optages i dagsordenen.

Det reviderede årsregnskab bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

– Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

– Bestyrelsens beretning for det forløbne år

– Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år til godkendelse

– Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse herunder fastsættelse af årets kontingent

– Behandling af indkomne forslag

– Valg af formand (lige år)

– Valg af kasserer (i ulige år)

– Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – fire på valg i lige år, tre på valg i ulige år.

– Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for et år ad gangen

– Valg af 2 revisorer (1 i lige år og 1 i ulige år) og 1 revisorsuppleant (lige år).

– Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og Kolding Bådelaugs opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis blot et stemmeberettiget medlem ønsker dette. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret – jvf. § 9.

§ 12 Ekstra ordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 2 måneder efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen vælges blandt Kolding Bådelaugs stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen er Kolding Bådelaugs daglige ledelse og repræsenterer denne i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Kolding Bådelaug i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 7 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Stemmeflertal afgør 1. og 2. suppleant. Begge suppleanter er på valg hvert år.

§ 14 Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt og senest 14 dage efter generalforsamlingen. Kolding Bådelaugs repræsentant i Kolding Lystbådehavn udpeges af bestyrelsen blandt Kolding Bådelaugs medlemmer for 1 år ad gangen, med start 1. april. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.

Foreningen Kolding Bådelaug tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 20.000 kræves dog underskift af formand og kasserer. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 100.000 godkendes af generalforsamlingen.

§ 15 Årsregnskab

Foreningens regnskabsår er 01.10-30.09. Bestyrelsen skal inden den 20. oktober aflægge årsregnskab for det foregående år til revisorerne. Årsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

Årsregnskabet offentliggøres i henhold til §9.

§ 16 Revision

Revisorerne skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af Kolding Bådelaugs medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 2 måneder med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling.

Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra ordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med Kolding Bådelaugs formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Her er et simpelt flertal dog tilstrækkeligt. I tilfælde af Kolding Bådelaugs opløsning skal formuen overgå til en eller flere klubber, der er medlem af Dansk Sejlunion.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen tirsdag den 09. september 1980.
Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 5. januar 1989
Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 20. januar 1994
Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 21 december 2000
Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 16. december 2004
Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 14. december 2010.
Revideret på ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 22. november 2018