Ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

torsdag den 17. november kl. 19,00 i klubhuset

Dagsorden som følger:

 

 1. Valg af dirigent og referent og 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af årets kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af formand i lige år – Claus Munch Andersen – modtager ikke genvalg
 7. Valg af kasserer i ulige år – Søren Hornbak – ikke på valg
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
  1. Erik Wind – modtager ikke genvalg
  2. Kim Fredslund – modtager ikke genvalg
  3. Tom Toft – modtager genvalg
  4. Søren Staugaard Christensen – modtager genvalg
 9. Valg af suppleanter – på valg er:
  1. Morten Schmidt – modtager genvalg
  2. Jens Nielsen – modtager ikke genvalg – er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Lars Grodt-Andersen
 10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (en i lige år og en i ulige år)
  1. Jan Kjær Larsen – modtager genvalg
  2. Peer Erling Larsen – ikke på valg
 11. Revisorsuppleant – Michael Schuh – modtager genvalg
 12. Eventuelt

Klubben er vært ved en øl og et stykke smørebrød efter generalforsamlingen.